lu facing forward, smiling, black shirt

Lu Yao

M.A. in Interaction Design program
Expected graduation: 2024
Lu.Yao@unt.edu